ایجوس های Salt Nicotine

JUICY-SALTS–SPEARMINT
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
35MG
انتخاب ما
castard
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
48MG
انتخاب ما
Tobacco_Cuban_Cigar_BLVK
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
fizzy-lemonade-salt-nic
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
30MG
caramel_BLVK_Unicorn
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
PistachiO_BLVK_Unicorn
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
فروش رفتهانتخاب ما
vct
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفتهانتخاب ما
salt-tubaccou
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
50
فروش رفته
I-Love-Salts-Juicy-Apples-Refillilovesolt-apple
0 رای دهی
180،000 تومان
میزان نیکوتین
25 MG