ایجویس ها - E-Juice

در این صفحه مجموعه ای از تمامی طعم دهنده و ایجوس (E-Juice) را مشاهده مینمایید.

جدید
VGOD-Saltnic-Mighty-Mint-eLiquid
0 رای دهی
330،000 تومان
nasty-bronze-blend
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
انتخاب ما
castard
0 رای دهی
330،000 تومان
میزان نیکوتین
48MG
انتخاب ما
Tobacco_Cuban_Cigar_BLVK
0 رای دهی
330،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
cubano-50mg
0 رای دهی
330،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
lavaflow
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
uninuts-blvk
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
killer-castard-strawberry
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفتهانتخاب ما
salt-tubaccou
0 رای دهی
330،000 تومان
میزان نیکوتین
50
فروش رفتهانتخاب ما
applebom-vog
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفتهانتخاب ما
berry-bom-vgod1
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفتهانتخاب ما
nasty-mango-ice
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
JUICY-SALTS–SPEARMINT
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
35MG
فروش رفته
frznchee-blvk
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
fizzy-lemonade-salt-nic
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
30MG
فروش رفته
caramel_BLVK_Unicorn
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
فروش رفته
PistachiO_BLVK_Unicorn
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
فروش رفتهانتخاب ما
angobomb-vgod
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
lushice-vgod
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
nasty-gold-blend
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
I-Love-Salts-Juicy-Apples-Refillilovesolt-apple
0 رای دهی
180،000 تومان
میزان نیکوتین
25 MG
فروش رفته
suager-cookie2
0 رای دهی
180،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفتهانتخاب ما
tntbombtntbomb2
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفتهانتخاب ما
cubano-6mg
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
6 mg
صفحه1 از2